Privacybeleid van AQUADETECT

The Plumbing has been in business since 1978

Dit beleid inzake de privacy van klanten van AQUADETECT geeft details over de persoonsgegevens die AQUADETECT (“wij“) verzamelt over zijn prospecten, klanten en bezoekers (“u“), over de manier waarop wij ze gebruiken, de beoogde doeleinden en uw rechten om de persoonsgegevens te controleren die wij over u hebben.

In dit document verwijst “AQUADETECT” – dat u kent als uw lokale aanspreekpunt – naar de naamloze vennootschap MURPRO GROUP, met maatschappelijke zetel op Avenue de l’Industrie 22 te 1420 Braine-l’Alleud in België, die wettelijk verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is om u duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de praktijken en regels inzake gegevensbescherming van AQUADETECT, handelend als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. AQUADETECT wil u controle geven over uw persoonsgegevens en u overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in staat stellen te begrijpen hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Het begrip persoonsgegevens is ruim en omvat alle soorten informatie over u, als rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij raden u aan dit privacybeleid aandachtig te lezen om een beter inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. De bescherming van uw gegevens en van uw privacy is voor ons bij AQUADETECT van het grootste belang. Wij houden ons aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“AVG”) en alle andere nationale wet- of regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens of de bescherming van de privacy.

1.             De rol van AQUADETECT als verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de naamloze vennootschap MURPRO GROUP, met maatschappelijk zetel op Industrielaan 22 te 1420 Eigenbrakel in België en handelend in België, Luxemburg, via haar dochterondernemingen AQUADETECT. De dochterondernemingen van MURPRO GROUP verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies.

MURPRO GROUP is de enige en exclusieve verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens; de dochterondernemingen AQUADETECT handelen als tussenpersoon en lokaal aanspreekpunt in de relaties die zij met u hebben.

U kunt contact met ons opnemen op het volgende postadres: Industrielaan 22 te 1420 Eigenbrakel – België of op het e-mailadres privacy@murprogroup.com, of contact opnemen met ons lokaal aanspreekpunt : AQUADETECT BVBA – Industrielaan 22 – 1420 Eigenbrakel– Belgïe

Tél. : 0032 2 388 00 50 – mail : privacy@aquadetect.be

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens bepalen wij zelfstandig en autonoom de middelen en doeleinden voor de verwerking van uw gegevens.

2.             Welke gegevens verwerken en gebruiken wij?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Als onderdeel van onze contractuele of precontractuele relatie, of wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 

 

Categorieën gegevens Voorbeelden van verwerkte gegevens Hoe verzamelt MURPROTEC ze?
Contactgegevens Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres Rechtstreeks van u
Identificatiegegevens Identiteit en verificatie van referentiegegevens Rechtstreeks van u
Transactiegegevens Bankgegevens, loonstrookjes, burgerlijke staat en gezinssituatie, aantekeningen gemaakt tijdens afspraken, inlichtingen van fiscale en boekhoudkundige aard, gegevens met betrekking tot de toekenning van een krediet Rechtstreeks van u
Klantenfiche Hoe u MURPROTEC hebt leren kennen, hoe u zult betalen, bedrag van de met MURPROTEC afgesloten contracten
Elektronische gegevens Gegevens met betrekking tot het gebruik van de website van MURPROTEC, IP-adres. Cookies
Gegevens met betrekking tot uw woning Identificatie van de eigenaar en/of huurder; zicht op het huis vanaf de straat en ligging Rechtstreeks van u

Van google maps en google streetview

 

Wanneer wij gevoelige persoonsgegevens over u verwerken, vragen wij uw specifieke en uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij anders gemachtigd zijn om deze gegevens zonder uw toestemming te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen en eisen waaraan wij onderworpen zijn.

3.             Op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met en binnen de grenzen van de rechtsgronden zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving. Wij zorgen er ook voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken en nastreven van deze doeleinden.

3.1          Vervulling van onze wettelijke verplichtingen

We moeten voldoen aan tal van wettelijke en reglementaire verplichtingen en vereisten. Deze verplichtingen kunnen inhouden dat wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden en, indien van toepassing, sommige van uw gegevens aan hen doorgeven.

Deze verplichtingen vallen voornamelijk onder de volgende wettelijke en reglementaire gebieden:

 • de verplichting om over te gaan tot of onze kredietverstrekkers bij te staan bij controles inzake kredietverstrekking, met name op het gebied van risicoanalyse, solvabiliteit, terugbetalingscapaciteit enz.;
 • de verplichting om de toepasselijke wetgeving op fiscaal en boekhoudkundig gebied na te leven;
 • de verplichting om te reageren op officiële verzoeken van lokale of buitenlandse fiscale en gerechtelijke autoriteiten;
 • verplichtingen inzake consumentenbescherming;
 • verplichtingen inzake productveiligheids- en milieueisen die van toepassing zijn op de producten en diensten van AQUADETECT.

De lijst van de wettelijke en reglementaire gebieden waarop wij uw gegevens kunnen verwerken is niet uitputtend en is onderhevig aan wijzigingen.

3.2          Uitvoering van de (pre)contractuele verplichtingen

De verwerking van uw gegevens vindt plaats om gevolg te geven aan een verzoek om een contract met een nieuwe klant te sluiten en om het gesloten contract uit te voeren. In dit kader verwerken wij uw gegevens om:

 • gevolg te geven aan en te reageren op uw verzoek;
 • een prospectenbestand aan te leggen;
 • de opportuniteit te beoordelen en de risico’s in te schatten die verbonden zijn aan een eventueel contract;
 • uw kredietwaardigheid of die van uw familie te beoordelen bij het aanvragen van een krediet voor de betaling van AQUADETECT-producten en -diensten;
 • de voorwaarden en garanties te bepalen waaraan de sluiting van het contract moet worden onderworpen.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten uit het verleden moeten we een aantal gegevensverwerkingsprocessen en -activiteiten van verschillende aard implementeren, onder meer om rekening te houden met de algemene administratieve en boekhoudkundige verplichtingen van AQUADETECT.

Meer specifiek verwerken wij uw gegevens in het kader van de uitvoering van de contracten als volgt:

 • het beheer van uw aanvragen en bestellingen voor onze producten en diensten;
 • de levering van onze producten en bijbehorende diensten;
 • de opvolging van onze diensten;
 • het centrale beheer van de klanten;
 • de facturatie van onze producten en diensten.

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden in het kader van  de contractuele relatie met u en de uitvoering van de contracten.

3.3          Legitiem belang van AQUADETECT

Wanneer de verwerking niet strikt noodzakelijk is voor een van de bovengenoemde doeleinden, kan AQUADETECT uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden die verband houden met de vervulling en het nastreven van zijn legitieme belangen. In dit geval streeft AQUADETECT er echter naar een eerlijk evenwicht te handhaven tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van het recht op bescherming van uw privacy. In dit geval zal AQUADETECT u op de hoogte houden van de legitieme belangen die wij nastreven en u transparante informatie verstrekken over de verwerkingsactiviteiten en uw rechten.

In dit verband kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om:

 • de producten en diensten van AQUADETECT te personaliseren;
 • bewijsstukken gedurende de wettelijk voorgeschreven periode te bewaren;
 • de bescherming van goederen en personen te waarborgen en te garanderen, fraude of pogingen tot indringing, misbruik of andere strafbare feiten te bestrijden;
 • de rechten van AQUADETECT en van de personen die het voor de hoven en rechtbanken en andere bevoegde autoriteiten vertegenwoordigt, te verdedigen en te vrijwaren;
 • het personeel van AQUADETECT op te leiden;
 • onze producten en diensten te verbeteren en onze activiteiten op te volgen;
 • het gebruik van onze website te verbeteren door middel van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren;

3.4          Bijzonder legitiem belang van AQUADETECT: reclame en direct marketing

Nog steeds met handhaving van een eerlijk evenwicht tussen de noodzaak om uw gegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van het recht op bescherming van uw privacy, gaat AQUADETECT over tot een segmentatie van zijn klanten om u passende producten/diensten van AQUADETECT of van zijn zakenpartners aan te bieden die overeenkomen met uw professionele en/of persoonlijke situatie en de producten/diensten die u reeds in bezit heeft. Voor deze doeleinden kan AQUADETECT:

 • uw bezoekgedrag op onze websites evalueren;
 • onze interactiegegevens met u, prospecten of klanten, evalueren;
 • opnieuw contact met u opnemen in verband met een product/dienst waarvoor u belangstelling hebt getoond op onze websites zonder echter uw winkelwagen/bestelling te valideren;
 • u producten/diensten van onze zakenpartners aanbieden die interessant kunnen zijn voor u;
 • uw browsergegevens verzamelen via uw IP-adres of met onze cookies. Voor ons gebruik van cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

3.5           Uw toestemming voor de verzending van elektronische communicatie

Ten slotte kunnen wij uw persoonlijke elektronische contactgegevens, namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres, gebruiken om u informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen met betrekking tot de producten/diensten van AQUADETECT of zijn zakenpartners toe te sturen via direct marketing acties of nieuwsbrieven. In dat geval zal AQUADETECT eerst specifiek om uw toestemming vragen.

4.             Met wie en hoe delen wij uw gegevens?

AQUADETECT verkoopt of verhuurt de persoonsgegevens van zijn klanten niet aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens ook niet door aan derden, behalve in de situaties die in dit beleid worden beschreven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dochterondernemingen/filialen van AQUADETECT of met derden die in onze naam en voor onze rekening optreden als onderverwerkers van persoonsgegevens. Voor zover deze dienstverleners als onderaannemers optreden, in onze naam, geven wij hen geen toestemming om de gegevens op enigerlei wijze te gebruiken of bekend te maken, behalve zoals toegestaan in dit privacybeleid. Wij eisen en zien erop toe dat deze onderaannemers zich ertoe verbinden om op passende wijze de vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen van de persoonsgegevens die zij in onze naam en volgens onze instructies verwerken. Wij delen uw gegevens/maken uw gegevens bekend in met name de volgende gevallen:

(a)           wanneer we daartoe verplicht zijn (i) door de toepasselijke wetgeving, (ii) door een overheidsinstelling, (iii) door een toezichthoudende autoriteit of (iv) in het kader van een onderzoek met betrekking tot een vermoede of daadwerkelijke illegale activiteit;

(b)           wanneer wij handelen voor rekening van zakenpartners, bijvoorbeeld als tussenpersoon voor een verzekeringsmaatschappij of een kredietbemiddelaar voor de aankoop van onze producten en diensten, kunnen wij uw gegevens aan deze partners doorgeven in overeenstemming met hun instructies;

(c)           wanneer wij een beroep doen op leveranciers, zoals Hubspot, voor het leveren van reclamediensten, direct marketing, innovatieve tools voor direct marketing en communicatie.

In ieder geval zorgen wij er altijd voor dat derden beperkte toegang hebben tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de specifieke taken uit te voeren.

In sommige gevallen handelt AQUADETECT als onderaannemer van de persoonsgegevens in naam en voor rekening van derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. In dat geval is dit privacybeleid niet van toepassing en is de verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de bepalingen van het door de derde gedefinieerde beleid.

5.             Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij bewaren uw gegevens binnen de EER.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens moeten doorgeven aan landen buiten de EER, ook aan landen die volgens de door de Europese Unie vastgestelde criteria onvoldoende bescherming bieden (bijvoorbeeld een doorgifte aan een dochteronderneming buiten de EER). In dat geval zorgen wij voor een adequaat beschermingsniveau voor uw gegevens door gebruik te maken van standaard contractuele bepalingen van de EU of andere middelen die ervoor zorgen dat uw gegevens in een veilige omgeving worden doorgegeven.

6.             Wat zijn uw rechten?

Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving hebt u de volgende rechten:

 • het recht om ons te allen tijde te vragen u kopieën te verstrekken van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van het recht om ons het volgende te vragen: of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden; de categorieën gegevens; de ontvangers met wie uw gegevens worden gedeeld;
 • het recht om ons te vragen om alle verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben, bij te werken en te corrigeren;
 • wanneer wij uw toestemming vragen, het recht om uw toestemming in te trekken indien dergelijke toestemming is gegeven;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wissen;
 • het recht op gegevensportabiliteit.

Wanneer wij uw gegevens verwerken om onze legitieme belangen te behartigen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Het is echter mogelijk dat wij uw gegevens blijven verwerken nadat wij uw belangen en die van AQUADETECT redelijk tegen elkaar hebben afgewogen.

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • per post : MURPROTEC BVBA – Industrielaan 22 – 1420 Eigenbrakel
 • per telefoon : 0032 2 388 00 50
 • per e-mail : privacy@aquadetect.be

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

 

 • België

Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

 • Luxemburg

Commission Nationale pour la Protection des Données

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel. +352 2610 60 1

Fax +352 2610 60 29

e-mail: info@cnpd.lu

website: http://www.cnpd.lu/

 

 • Frankrijk

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL

3 Place de Fontenoy

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07

Tel. +33 1 53 73 22 22

Fax +33 1 53 73 22 00

e-mail:

website: http://www.cnil.fr/

 

 

 • Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag

Tel. +31 70 888 8500

Fax +31 70 888 8501

website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

 • Spanje

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

C/Jorge Juan, 6

28001 Madrid

Tel. +34 91399 6200

Fax +34 91455 5699

e-mail: internacional@agpd.es

website: https://www.agpd.es/

 

 • Portugal

Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD

Av. D. Carlos I, 134, 1º

1200-651 Lisboa

Tel. +351 21.392 84 00

Fax +351 21.397 68 32

e-mail: geral@cnpd.pt

website: http://www.cnpd.pt/

 

 

 • Italië

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121

00186 Roma

Tel. +39 06 69677 1

Fax +39 06 69677 3785

e-mail: garante@garanteprivacy.it

website: http://www.garanteprivacy.it/

 

7.             Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wij vragen uw toestemming om u commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen toe te sturen (door middel van direct marketing acties of elektronische nieuwsbrieven). Dat geldt in het bijzonder voor uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

Als u niet wilt dat wij u dergelijke berichten sturen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden stopzetten. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.

U kunt uw recht om bezwaar te maken op een van de volgende manieren uitoefenen:

 • Per post : AQUADETECT BVBA – Industrielaan 22 – 1420 Eigenbrakel
 • Per telefoon : 0032 2 388 00 50
 • Per e-mail : privacy@aquadetect.be

8.             Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan de tijd die noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt te bereiken.

In overeenstemming met de hieronder uiteengezette principes zullen wij de persoonsgegevens verwijderen zodra het niet langer nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vervullen van onze wettelijke verplichtingen, het behandelen van klachten en het oplossen van geschillen.

De persoonsgegevens van klanten worden door AQUADETECT bewaard (i) gedurende ten minste de looptijd van het contract dat wij met u hebben en eventuele volgende periodes, zoals vereist door de wet of toegestaan door de toepasselijke wetgeving; (ii) gedurende de wettelijke periode voor het bewaren van fiscale of boekhoudkundige documenten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (iii) zo lang als nodig is om de rechten van AQUADETECT in gerechtelijke procedures te verdedigen en af te dwingen.

9.             Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te garanderen en te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging, verlies, toegang, misbruik, schade en elke andere onwettige vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

 

 

10.          Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, als u uw rechten wilt uitoefenen of de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren wilt bijwerken, neem dan contact met ons op:

 • Per post : AQUADETECT BVBA – Industrielaan 22 – 1420 Eigenbrakel
 • Per telefoon : 0032 2 388 00 50
 • Per e-mail : privacy@aquadetect.be

 

Laatst bijgewerkt op 30/04/2019